نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/31 1400/03/09
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399/12/30 1400/02/19
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30(حسابرسی شده) 1400/02/19
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1400/01/31 1400/02/07
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30(حسابرسی نشده) 1400/01/30
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین منتهی به 1399/09/30 1399/10/23
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30(حسابرسی نشده) 1399/10/23
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31(حسابرسی شده) 1399/08/14
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/24
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1399/06/31(حسابرسی نشده) 1399/07/23
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/10
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/23
صورتهای مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/04/23
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/09
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/03/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره هفت ماه و نوزده روزه منتهی به 1398/12/29 1399/02/16
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1398/12/29(حسابرسی شده) 1399/02/16
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1399/01/31 1399/02/09
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره هفت ماه و نوزده روزه منتهی به 1398/12/29 1399/01/27
صورتهای مالی دوره مالی هفت ماه و نوزده روزه منتهی به 1398/12/29 1399/01/27
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/07
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین 1398/11/12
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
عملکرد صندوق برای دوره مالی 4ماهه و 19 روزه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/21
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1398/09/30 1398/10/21
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/04
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1398/06/31(حسابرسی شده) 1398/08/11
عملکرد صندوق برای دوره مالی 1 ماهه و 19 روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/08/11
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 1398/06/31 1398/07/22
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/21