نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/02 و تاییدیه سبا( تصویب هزینه های صندوق) 1400/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/02 و تاییدیه سبا( تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق) 1400/03/11
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1400/03/02 ساعت 10:30 1400/03/02
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1400/03/02 ساعت 10:00 1400/03/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1400/03/02 ( تغییر در هزینه های صندوق) 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1400/03/02 به منظور تصویب صورتهای مالی سالانه 1400/02/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/22( تصویب ابلاغیه 12020174 سازمان بورس و اوراق بهادار) 1399/09/26
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1399/09/22 1399/09/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/09/22 1399/09/11
ثبت مجمع مورخ 1399/06/11 نزد مرجع ثبت شرکت ها 1399/08/22
صورتجلسه مجمع مورخ 12مهر ماه 1399 و تاییدیه سبا 1399/07/21
اسامی حاضرین در مجامع برگزار شده روز شنبه مورخ 1399/07/12 1399/07/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/07/12 1399/07/01
صورتجلسه مجمع مورخ 11 شهریور ماه 1399 و تاییدیه سبا 1399/06/22
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1399/06/11 1399/06/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/06/11 1399/05/29
صورتجلسه مجمع مورخ 29تیر ماه 1399 و تاییدیه سبا 1399/05/04
ثبت مجمع مورخ 1399/02/28 نزد مرجع ثبت شرکت ها 1399/04/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1399/04/29 1399/04/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/04/29 1399/04/15
صورتجلسه مجمع مورخ 24 خرداد ماه 1399 و تاییدیه سبا 1399/03/31
ثبت مجمع مورخ 1398/12/04 نزد مرجع ثبت شرکت ها 1399/03/31
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1399/03/24 1399/03/24
صورتجلسه مجمع مورخ 28 اردیبهشت ماه 1399 و تاییدیه سبا 1399/03/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/03/24 1399/03/13
اصلاحیه صورتجلسه مورخ 4 اسفند ماه 1398 و تاییدیه سبا 1399/03/06
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مورخ 1399/02/28 1399/02/28
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/02/28 1399/02/20
صورتجلسه مجمع مورخ 4 اسفندماه 1398 و تاییدیه سبا 1398/12/24
صورتجلسه مجمع مورخ 4 اسفندماه 1398 و تاییدیه سبا 1398/12/24
اسامی حاضرین در مجامع برگزار شده روز یکشنبه مورخ 1398/12/04 1398/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1398/12/04 1398/12/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1398/12/04 1398/12/24