نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با معرفی مدیر سرمایه گذاری جایگزین در صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین 1399/12/16
سود آذر ماه صندوق با نرخ 54.40 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/09/27
سود آبان ماه صندوق با نرخ 7.23 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/08/26
سود مهر ماه صندوق با نرخ 22.04 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/07/28
سود شهریور ماه صندوق با نرخ 21 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/06/26
سود مرداد ماه صندوق با نرخ 17 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/05/27
سود تیرماه صندوق با نرخ 57 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/04/28
سود خرداد ماه صندوق با نرخ 68 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/03/26
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 4 اسفندماه 1398 1399/03/21
سود اردیبهشت ماه صندوق با نرخ 144 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/02/27
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین در تاریخ 1399/02/28 1399/02/20
اصلاح رویه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مطابق با بخشنامه شماره 12010066 مورخ 1399/02/03 سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/02/16
آگهی ثبت تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق 1399/02/02
سود فروردین ماه 99 صندوق با نرخ 61.82 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1399/01/27
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ثبت تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1399/01/17
سود اسفند ماه صندوق با نرخ 20.65 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1398/12/27
اسامی حاضرین در مجامع برگزار شده روز یکشنبه مورخ 1398/12/04 1398/12/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری 1398/12/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری 1398/12/03
سود بهمن ماه 98 صندوق با نرخ 38.14 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1398/11/27
تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین 1398/11/15
سود دی ماه 98 صندوق با نرخ 41.87 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1398/10/28
سود آذرماه صندوق با نرخ 30 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. 1398/09/26
سود آبان ماه صندوق با نرخ 20درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید. 1398/08/27