نصب همراه صندوق fundMobileApp

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 پاسارگاد سروغربی 239.8100.13978622.1 300570023981013978622101
2 آینده شریعتی پل رومی 0203501701007 040620000000203501701007