سود بهمن ماه 98 صندوق با نرخ 38.14 درصد سالانه به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.