close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک 9,990 %99.90
2 مهدی فرازمند 10 %0.10