نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 75,982 12.44 77,002 14.91 53,911 12.33 40,360 9.81
اوراق مشارکت 361,596 59.18 241,383 46.74 211,659 48.41 214,488 52.11
سپرده بانکی 149,225 24.42 164,154 31.79 144,777 33.12 131,321 31.9
وجه نقد 4,987 0.82 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 12,312 2.01 29,112 5.64 24,312 5.56 19,765 4.8
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 6,921 1.13 4,763 0.92 2,533 0.58 5,689 1.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 74,746 12.23 74,891 14.5 50,283 11.5 39,566 9.61